Banner reklamujący ofertę Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzelach

Powiat oferuje tu 2 obszary inwestycyjne:

  • 11 działek o pow. 35,34 ha zlokalizowanych na terenie Podstrefy PSG,
  • 12 działek o pow. 12,53 ha zlokalizowanych przy budowanej obwodnicy miasta Chorzele.

Strefa gospodarcza w Chorzelach w 2016 r. została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal”.

Powiat dysponuje również terenem o pow. 22,34 ha w m. Chorzele przewidzianym pod planowany zalew retencyjno-rekreacyjny.

Miasto Przasnysz i Chorzele są połączone pasem drogowo-infrastrukturalnym, który łączy obie podstrefy PSG.

Pas ten obejmuje drogi powiatowe o nr 3213W relacji Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki i nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc (na odc. Chorzele – Brzeski).

Droga powiatowa nr 3213W obecnie posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 6,0 m dla przekroju szlakowego i 7,0 m dla przekroju ulicznego. W pasie drogowym w km 1+325 – 24+365 zlokalizowano napowietrzną sieć energetyczną wysokiego napięcia 110kV łączącą stacje transformatorowe położone w Chorzelach i Przasnyszu. Linia WN pełni jednocześnie rolę zabezpieczenia energetycznego północnej części województwa mazowieckiego i powiatu przasnyskiego. W ramach modernizacji powyższej drogi (wykupiono i poszerzono pas drogowy do 22,0 m) wybudowano niezależną od jezdni ścieżkę rowerową z masy bitumicznej o szerokości 2,0 m w km 2+654 – 24+361 po stronie prawej. Na odcinku miejskim (w km 0+032 – 2+654) ścieżka rowerowa łączy się z chodnikiem tworząc ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,0 m wykonany z kostki brukowej. W 2015 roku wzdłuż drogi w km 3+894 – 24+357 położono sieć gazową średniego podwyższonego ciśnienia do 1,0 Mpa PE dn 250, jednocześnie zapewniając strefom gospodarczym położonym w Przasnyszu i Chorzelach dostęp do gazu.

Droga powiatowa nr 3234W na odcinku Brzeski – Chorzele ma nawierzchnię z masy bitumicznej, w tym jezdnię o szerokości 6,0 m i obustronne ścieżki rowerowe o szerokości 2,0 m oddzielone od jezdni linią krawędziową. Na terenie miasta ścieżka rowerowa łączy się z ciągiem pieszym tworząc ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 m po stronie prawej. W pasie drogowym w/w drogi, podobnie jak w drodze powiatowej nr 3213W, po stronie lewej zlokalizowano napowietrzną sieć energetyczną WN 110kV oraz w 2015 roku ułożono sieć gazową średniego podwyższonego ciśnienia do 1,0 MPa PE dn 250 w km 12+346 – 14+359.

Powyższe drogi posiadają na całej swojej długości oznakowanie poziome – wymalowaną oś jezdni (dla drogi nr 3234W odnowioną w 2018 r.) oraz w obszarze zabudowanym i miejscach niebezpiecznych zamontowane oświetlenie uliczne.

Galeria zdjęć