Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w powiecie przasnyskim

Opublikowane przez

29 stycznia 2020 roku Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski podpisał z przedstawicielami Nadleśnictw: Przasnysz, Parciaki, Ciechanów i Wielbark aneksy kontynuacyjne do porozumień dotyczących prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w powiecie przasnyskim
Zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta, który może - w drodze porozumienia - powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych. W przypadku powierzenia tego zadania, nadleśniczy prowadzi powierzone przez starostę sprawy, po zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele.

Leśniczy sprawujący nadzór nad gospodarką leśną ma prawo do:
- nieograniczonego wstępu na działki leśne;
- prowadzenia czynności administracyjnych;
- lustracji, kontroli, opiniowania;
- ustalania kierunków prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach racjonalnego gospodarowania;
- cechowania i legalizacji pozyskanego drewna;
- pomocy prawnej właścicielom lasów i doradztwa w zakresie swoich kompetencji;
- nakazywania wykonania określonych czynności w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązków przez właścicieli lasów;
- wydawania decyzji administracyjnych;
- kontroli wykonania decyzji.

Właściciel lasu ma prawo:
- pozyskiwać drewno w posiadanym lesie zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu lub zasadami określonymi przez nadzór nad lasami;
- pozyskiwać drewno nie zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów w przypadku wystąpienia po stronie właściciela sytuacji nadzwyczajnej i losowej;
- otrzymać dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z przebudową drzewostanów uszkodzonych przez gazy i pyły przemysłowe;
- otrzymać dotacje z budżetu państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- do bezpłatnego doradztwa w zakresie gospodarki leśnej, po zwróceniu się w tej sprawie do nadleśniczego,
- do pomocy nadleśniczego w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w posiadanym lesie, na swój wniosek w tej sprawie;
- występować w uzasadnionych przypadkach z wnioskiem popartym opinią zarządu gminy, do nadleśniczego, o nieodpłatny przydział sadzonek na odnowienie lasu zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu;
- zakazać wstępu do lasu stanowiącego jego własność, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.

Obowiązki właścicieli lasów:
ustawa o lasach zobowiązuje właściciela lasów do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej według uproszczonego planu urządzenia lasu, a w szczególności do:
- zachowania w lasach roślinności leśnej;
- ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu, inicjowania odnowienia naturalnego odnowienia;
- pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
- przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty;
- racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
- pozyskiwanie drewna nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
- pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

przewiń do góry
profil facebook informacje dla przedsiębiorców
Data: 2020-03-29
Imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.