Od lewej: herb Powiatu Przasnyskiego, napis

LXXXIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXXXIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Powiatu Przasnyskiego na lata 2023-2033 w 2023 roku”.
5. Przyjęcie „Sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Przasnyskim w 2023 roku”
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2024-2037 (Nr druku 586/2024).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2024 (Nr druku 587/2024).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wskazania członka Rady Powiatu Przasnyskiego na kandydata do składu komisji konkursowej, powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł St. Reymonta w Chorzelach prowadzonego przez Powiat Przasnyski (Nr druku 588/2024).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia formy, warunków i zakresu realizacji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Przasnyskim” (Nr druku 589/2024).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Nr druku 590/2024).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (Nr druku 591/2024).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Powiat Przasnyski (Nr druku 592/2024).
13. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zakończenie sesji